წესები და პირობები


1. გამოყენებული ტერმინები

წინამდებარე შეთანხმებაში გამოყენებული ტერმინები განიმარტება შემდეგნაირად: 
1 'უნიკომი' - 'შპს უნიკომი'; 
2 'უნიკომის ვებ-გვერდი' -  'შპს უნიკომი'-ს საკუთრებაში არსებული ვებ-გვერდი, რომლის ვებ მისამართია - http://unicom.ge/ და მისი ყველა ქვეგვერდი; 
3 'ინტერნეტ მაღაზია' - ინტერნეტ მაღაზია, რომელიც წარმოადგენს შპს უნიკომის საკუთრებას და რომლის ელექტრონული მისამართიც მითითებულია მეორე პუნქტში; 
4 'საქონელი', 'პროდუქტი', 'პროდუქცია' - უნიკომის ვებ გვერდზე რეალიზაციის მიზნით განთავსებული საქონელი; 
5 'cookies' - ელექტრონული იდენტიფიკატორები, რომელსაც 'უნიკომი' იყენებს იმისათვის, რომ 'უნიკომის' ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე ავტორიზაციაგაუვლელ პირს მისცეს ზოგიერთი სერვისით სარგებლობის ტექნიკური საშუალება; ინტერნეტ ბრაუზერის მწარმოებლის ვებ გვერდზე, როგორც წესი, მოიპოვება ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა გათიშოთ 'cookies'-ები თქვენს ინტერნეტ მკვლევარში, თუმცა ამ შემთხვევაში თქვენ ვეღარ ისარგებლებთ ზემოთჩამოთვლილი ფუნქციებით, რომელიც კომფორტულს ხდის ჩვენთან ურთიერთობას, ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა - მუდამ გქონდეთ ჩართული ეს ფუნქცია როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებ გვერდს; 
6 'იუზერი' - პირი, რომელიც ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით შედის უნიკომის ვებ-გვერდზე და არ აქვს გავლილი ავტორიზაცია. 
7 'ავტორიზაცია' - უნიკომის ვებ-გვერდზე არსებულ ინფორმაციულ რესურსებზე სპეციალური წვდომის უფლების ფუნქცია, რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ და ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან და სხვა უფლებებთან და პრივილეგიებთან ერთად, ანიჭებს პირს უფლებას, ინტერნეტ მაღაზიით სარგებლობის მიზნით, შექმნას საკუთარი პროფილი უნიკომის ვებ-გვერდზე, შეიყვანოს, გაეცნოს, შეასწოროსან დაამატოს ახალი; 
8 'კაბინეტი'- ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე არსებული ქვე-გვერდი, რომელსაც ქმნის მომხმარებელი რეგისტრაციის გავლის შედეგად და რომელიც ასახავს ამ მომხმარებლის პროფილში შეყვანილ ინფორმაციას, ასევე, მის მიერ მიცემულ შეკვეთებს და სხვა მასთან დაკავშირებულ საჭირო ინფორმაციას; 
9 'ავტორიზაციის გავლა' - პირისათვის ავტორიზაციაში ნაგულისხმევი უფლების მინიჭება მომხმარებლის ვირტუალური სახელისა და გასაღების უნიკომის ვებ-გვერდზე არსებულ შესაბამის გრაფაში ჩაწერის და ავტორიზაციის მოთხოვნის მეშვეობით; 
10 'რეგისტრაცია' - პირის მიერ ინტერნეტ ბრაუზერის მეშვეობით უნიკომის ვებ-გვერდზე სპეციალური პროცედურის გავლა, რაც პირის მიერ გულისხმობს მომხმარებლის ვირტუალური სახელისა და ვირტუალური გასაღების შექმნას და აძლევს პირს ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე ავტორიზაციის გავლის საშუალებას; 
11 'პერსონალური ინფორმაცია' - ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია, როგორც - 'პერსონალური მონაცემი' 'პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს' კანონით; 
12 'პროფილი' - მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის დროს თავის თავზე შევსებული ინფორმაცია. 
13 'ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ' - ელექტრონული და სხვა ინფორმაცია, ასევე პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც აგროვებს 'შპს უნიკომი' უნიკომის ვებ-გერდის მომხმარებლების და დამთვალიერებლების შესახებ; 
14 'მომხმარებელი' - პირი, რომელსაც გავლილი აქვს რეგისტრაცია უნიკომის ვებ-გვერდზე; 
15 'პაროლი' - სიმბოლოთა კომბინაცია, რომელსაც პირი ადგენს უნიკომის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს, საკუთარ მომხმარებლის გვერდზე წვდომისათვის და მისი დაცულობისათვის სხვა პირთა მიერ წვდომისაგან; 
16 „ელ. ფოსტა“- პირის ვირტუალური სახელი, რომელსაც პირი იყენებს უნიკომის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს, რათა მოხდეს მისი, როგორც მომხმარებლის იდენტიფიცირება უნიკომის მიერ; 
17 'სპამი' - პოსტი, რომელიც შეიცავს პირდაპირ ან არაპირდაპირ რეკლამას; ბმულს მავნე ვებ-გვერდზე; უცენზურო ან შეურაცხმყოფელ გამოთქმას; უნიკომის ვებ-გვერდთან ირელევანტურ შინაარსს ან გენერირებულ ტექსტს. 
18 'ვირუსი' - მავნე პროგრამული უზრუნვეყლოფა; 
19 'ქარხნული შეფუთვა' - შეფუთვა რომლითაც მწარმოებელი ახდენს პროდუქციის რეალიზაციას. 
20 'უნიკომის შეფუთვა' - შეფუთვა რომლითაც შეკვეთის მიმცემი პირი პროდქუციას მიიღებს 'შპს უნიკომი'-საგან, გარდა სატრანსპორტო კომპანიის კონვერტისა (ან სხვა შეფუთვა პროდუქციის ტრანსპორტირების მიზნით), იმ შემთხვევაში თუ შეფუთვას გააჩნია მისი დაზიენბის გარეშე გახსნისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი ან საშუალება, დაზიანებულ შეფუთვად ჩაითვლება გახეული, გაჭრილი ან სხვა გზით მთლიანობადარღვეული შეფუთვა; 
21 'სასაქონლო სახე' - მწარმოებლის მიერ პროდუქტის გამოშვების მომენტში არსებული ვიზუალური და ფიზიკური მდოგომარებობა, როდესაც პროდუქტი მიმზიდველია მყიდველისათვის; 
22 'სატრანსპორტო კომპანია' - კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ უნიკომის საიტზე შეკვეთილი პროდუქციის ტრანსპორტირებას მომხმარებლამდე და პასუხისმგებელია პროდუქციის დროულად მიწოდებაზე კომპანიის ან/და ქარხნული შეფუთვისა და სასაქონლო სახის დაცვით;

 

2. ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალება

როდესაც ანთავსებთ ჩვენს ვებ გვერდზე შეკვეთას, ან გვიგზავნით შეტყობინებას, კომპანიასა და თქვენ შორის ხორციელდება ელექტრონული კომუნიკაცია, შესაბამისად, 'შპს უნიკომი' თქვენს დასმულ შეკითხვას თუ მოთხოვნას გამოეხმაურება ელექტრონულად (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) ან თქვენს ელ. ფოსტაზე მოწერის გზით, ან/და შესაბამის განყოფილებაში ინფორმაციის (პასუხის) გამოქვეყნებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან ურთიერთობის დაჭერის დროს თქვენ ეთანხმებით, რომ ელექტრონულ კომუნიკაციას კომპანიასა და თქვენ შორის აქვს წერილობით დოკუმენტის ძალა და ორივე მხარეს აქვს უფლება იგი გამოიყენოს, როგორც ოფიციალური მიმოწერა მხარეებს შორის.

 

3. მომხმარებლის გვერდი

თუ თქვენ იყენებთ უნიკომის ინტერნეტ მაღაზიას და დარეგისტრირებული ხართ ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე, მაშინ თქვენ გაქვთ ვირტუალური გასაღები თქვენ გვერდთან წვდომისათვის, აღნიშნული გასაღების დაცვა მესამე პირებზე გავრცელებისგან თქვენი ვალდებულებაა.

 

4. არასრულწლოვანი მყიდველი

'შპს უნიკომი' არ ახორიციელებს პროდუქციის რეალიზაციას ბავშვებზე, არასრულწლოვნების შემთხვევაში, პროდუქციის შეკვეთა უნდა მოხდეს უფროსებთან შეთანხმებით.
'შპს უნიკომი' იტოვებს უფლებას გააუქმოს ნებისმიერი შეკვეთა წინასწარი შეთანხმების გარეშე.

 

5. პროდუქტის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი

'შპს უნიკომი'-ს ინტერნეტ მაღაზიით მსხვილი ტექნიკის შეძენისას გადაზიდვა ხორციელდება უნიკომის სატრანსპორტო საშუალებით, თუ არ არის განსაკუთრებული შემთხვევა,

ტრანსპორტირების შემთხვევაში გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, მომხმარებელი ვალდებულია არ ჩაიბაროს სატრანსორტო კომპანიისგან დაზიანებული შეფუთვით მიტანილი გზავნილი და ამ ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს 'შპს უნიკომი'-ს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: service@unicom.ge ,ან დაუკავშირდეს  ნომერზე: 431 310 400 (200). გზავნილის ჩაბარების შემთხვევაში 'შპს უნიკომი' აღარ არის ვალდებული განიხილოს წარმოქმნილი პრეტენზიები.
ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია მომხარებლის კმაყოფილებაზე, თუმცა ჩვენ არ გვსურს პასუხისმგებლობა ავიღოთ შუამავალი კომპანიების შეცდომებსა და შესაძლო უხარისხო მომსახურებაზე, ამიტომ დაჟინებით ვთხოვთ ჩვენს მომხმარებლებს ყურადღებით შეამოწმონ გზავნილის შეფუთვა მანამ, სანამ ხელს მოაწერენ სატრანსპორტო აგენტის შესაბამის დოკუმენტაციაზე. გზავნილის შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში, მომხარებელს უფლება აქვს სატრანსპორტო კომპანიისგან არ ჩაიბაროს გზავნილი ან სატრანსპორტო აგენტთან ერთად გახსნას გზავნილი მის ჩაბარებამდე, დარწმუნდეს მის დაუზიანებლობასა და მოდელისა და რაოდენობის სისწორეში და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი გზავნილის ჩაბარების დოკუმენტს.
დაუზიანებელი შეფუთვით მიღებული დაზიანებული პროდუქციის ან შეცდომით მიღებული შეკვეთის შემთხვევაში, გთხოვთ, გადაუღოთ მიღებულ გზავნილს დაზიანების ან/და შეცდომის ამსახველი ფოტოსურათი და ამ ფაქტის შესახებ მოგვწეროთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@unicom.ge
საქართველოს ფოსტით ტრანსპორტირების შემთხვევაში მიღებული ამანათი დაზიანებული ყუთით არ უნდა ჩაიბაროთ. თუ ყუთი დაზიანებული არაა, ამანათი ჩაიბარეთ და თუ ნივთი დაზიანებული აღმოჩნდა 24 საათის განმავლობაში უნდა ეწვიოთ ჩვენს რომელიმე სერვის ცენტრს, სადაც დადგინდება ნივთის დაზიანება ქარხნულია თუ მექანიკურიდა შესაბამისად მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება.

 

6. საქონლის და თანხის უკან დაბრუნება

გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში,თუ მომხმარებლისათვის მიწოდებული საქონელი განსხვავდება მის მიერ შეკვეთილი საქონლისგან და არ არის დარღვეული მისი ქარხნული შეფუთვა ან სასაქონლო სახე. ამ შემთხვევაში,'შპს უნიკომი', მას შემდეგ რაც დაიბრუნებს საქონელს და მოახდენს მის დათვალიერებას დაზიანებაზე, ჩაანაცვლებს მას შესაბამისი პროდუქციით ან თუ ასეთი რამ შეუძლებელია მომდევნო 10 დღის განმავლობაში დააბრუნებს თანხას იმავე ანგარიშზე საიდანაც მოხდა ანგარიშსწორება.

 

7. პროდუქციის აღწერილობა

არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ გვაცნობოთ ამის შესახებ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@unicom.ge .თან აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქტის შტრიხ-კოდი და უზუსტობის შინაარსი. 
ზემოთმითითებული უზუსტობის შედეგად შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება დარღვეული პროდუქციის ქარხნული შეფუთვა და სასაქონლო სახე.

 

8. პროდუქციის ღირებულება

ჩვენს ვებ გვერდზე მოცემული ფასები შეიცავს პროდუქციის ღირებულებასა და საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს. თუ შეცდომა პროდუქტის ფასში მომხმარებლისთვის აუარესებს შეძენის პირობებს, ჩვენ შეგითანხმებთ ამგვარ შემთხვევას და მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში შევასრულებთ თქვენს შეკვეთას, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, თქვენი შეკვეთა გაუქმდება.
სასურველი პროდუქციის შერჩევის შემდეგ, გადახდის ღილაკის არჩევისას, თქვენი ბარათიდან თანხის ჩამოჭრა ხდება ავტომატურად.

 

9. შეზღუდული პასუხისმგებლობა

'შპს უნიკომი'-ს ინტერნეტ მაღაზია წარმოდგენილია 'ისეთი როგორიც არის' და 'ისეთი როგორზეც მიგიწვდებათ ხელი' პირობით და მისი გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით ამ პირობას. 'შპს უნიკომი' არ აგებს პასუხს ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენებით, ან მისი გამოუყენებლობის შედეგად გამოწვეულ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზიანზე თუ დანაკარგზე.
ნივთის გადაზიდვის შედეგად დამდგარ ზიანზე ერთპიროვნულად პასუხს აგებს გადამზიდავი კომპანია, თუმცა, მომხმარებელი ვალდებულია, აცნობოს 'შპს უნიკომი'-ს შესაბამის სამსახურსნებისმიერი არასასურველი გარემოების შესახებ და კომპანია იტოვებს უფლებას, თვითონ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება დაფიქსირებული პრობლემის თაობაზე.

 

10. მარეგულირებელი კანონმდებლობა

'უნიკომის' ინტერნეტ მაღაზიით სარგებლობისას თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენსა და 'შპს უნიკომი'-ს შორის რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კონონმდებლობით.

 

11. ოფიციალური მიმართვა 'შპს უნიკომი'-ს

'შპს უნიკომი'-ს ოფიციალური მიმართვები და წერილები ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ იგი მიწოდებული იქნება დაზღვეული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის #67/379, 'შპს უნიკომი'-ს ოფისი.

 

12. პერსონალური ინფორმაცია

'შპს უნიკომი' თავისი საქმიანობის დროს ვალდებულია დაიცვას მომხმარებლის პირადი მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად.
ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას ვამუშავებთ და ვიყენებთ ინტერნეტ მაღაზიის წარმატებული მუშაობისა და თქვენი ეფექტური მომსახურებისთვის:
ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია გვეხმარება მუდმივად გავაუმჯობესოთ და გავამარტივოთ ჩვენი მომსახურება, ქვემოთ მოცემულია ინფორმაციის ტიპები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ:

  • ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდით თავად - ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდით ინტერნეტ მაღაზიაში ან სხვა საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ არ მოგვაწოდოთ ესა თუ ის ინფორმაცია, თუმცა ამ შემთხვევაში, ვერ ისარგებლებთ იმ უპირატესობებით, რომელი უპირატესობების სარგებლობისათვის აუცილებელია ესა თუ ის ინფორმაცია, მაგალითად, თუ არ გვეცოდინება თქვენი მისამართი ვერ დავითვლით ტრანსპორტირების ფასს შეკვეთის გაფორმებამდე და მისამართის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებამდე.
  • ავტომატურად მოწოდებული ინფორმაცია - ჩვენ ვინახავთ და ვიყენებთ თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის მიერ ავტომატურად მოწოდებულ ინფორმაციას, როგორიცაა 'cookies'-ს.
  • ელექტრონული ფოსტა - ელექტრონული კომუნიკაციების სრულყოფის მიზნით, ჩვენ ხშირად ვიღებთ დადასტურებას იმის შესახებ, რომ თქვენ მიიღეთ ჩვენი წერილი და გაეცანით მას.
  • სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია - ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ სხვა წყაროებიდან, და ეს ინფორმაცია ჩავამატოთ თქვენ შესახებ ინფორმაციაში. მაგალითად, თუ თქვენ გამოიყენებთ Facebook-ით ავტორიზაციას, მაშინ ჩვენ შეიძლება ავტომატურად ავიღოთ Facebook-ის მიერ ღიად მოწოდებული ინფორმაცია თქვენ შესახებ.

 

13. აუცილებელი მინიმალური ინფორმაციის გადაცემა მომსახურების მომწოდებელ მესამე პირზე

მომწოდებელ მესამე პირზე მისი საქმიანობის განხორციელებისათვის და მომხმარებლისათვის სრულყოფილი სერვისის მიწოდების მიზნით, 'უნიკომი' სარგებლობს სხვა კომპანიების საბანკო და საკურიერო სერვისებით. ამ შემთხვევაში, უნიკომი, აუცილებელ პერსონალურ ინფორმაციას (ტვირთის მიმღები პირის სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი, შეკვეთის ერთჯერადი კოდი, შეკვეთის თარიღი) აწვდის მესამე პირს და /ან პირებს.

  • ბიზნესის განვითარება - ჩვენი კომპანია მუდმივად განვითარებადი კომპანიაა, შესაბამისად ჩვენ შეიძლება წამოვიწყოთ ახალი სახის საქმიანობა, ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენ შესახებ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია ჩვენი ახალი ბიზნეს ინტერესებისათვის.
  • თქვენი ნებართვით - თუ ჩვენ განვიზრახავთ თქვენ შესახებ ინფორმაციის მესამე პირზე გადაცემას (გარდა ზემოთაღნიშნული შემთხვევებისა) ამის შესახებ ჩვენ წერილობით გაცნობებთ და მხოლოდ თქვენი დასტურის მიღების შემდეგ გადავცემთ ინფორმაციას მესამე პირს.

 

14. ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირზე მომხმარებლის ნებართვით

ისეთი პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირზე, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ შეთანხმებით და კანონმდებლობით, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობით.

 

15. მომხმარებლის პასუხისმგებლობა საკუთარი ინფორმაციის დაცვაზე

თქვენ ხართ პასუხიმგებელი თქვენს კომპიუტერთან და თქვენს პაროლთან სხვა პიროვნებების წვდომაზე, ყოველთვის გამოიყენეთ 'გასვლა'-ის ფუნქცია როდესაც ტოვებთ კომპიუტერს ყურადღების მიღმა.

 

16. მომხმარებლის წვდომა საკუთარ მონაცემებთან

მომხმარებელს წვდომა აქვს უნიკომის ვებ-გვერდზე მის შესახებ არსებული მონაცემებიდან თითქმის ყველა მონაცემთან და ყველა მონაცემთან, რომელიც უნიკომის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს შეიყვანა პირადად. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს აქვს საშუალება შეცვალოს, შეასწოროს, დაამატოს, წაშალოს ან გააუქმოს მის მიერ უნიკომის ვებ-გვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია.

 

17. მოხმარების წესები, გაფრთხილებები და ცვლილებები

ჩვენი ბიზნესი და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მუდმივად იცვლება, ამიტომ ჩვენს სტანდარტულ პირობებში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები, რის შესახებაც ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებლებს, თუმცა ეს ჩვენი ვალდებულება არ არის, ამიტომ გთხოვთ პერიოდულად შეამოწმოთ ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის მოხმარების წესები.

 

18. შეთანხმების მოქმედება და ცვლილებების შეტანის წესი

წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს პირის მიერ 'უნიკომის' ვებ-გვერდით სარგებლობისას, აგრეთვე, ინტერნეტ-მაღაზიით სარგებლობის დროს წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობის მოწესრიგების დროს.
წინამდებარე შეთანხმების იმ ნაწილში, რომელიც არეგულირებს 'უნიკომის' მიერ მიწოდებული პროდუქციის რეალიზაციის საკითხს, მოხდება რაიმე ცვლილება, ნამდვილი იქნება ის წესი, რომელიც ამ შეთანხმებით დადგენილი იყო კონკრეტული პროდუქტის შეძენის მიზნით დაწყებული სამართლებრივი ურთიერთობის მომენტში და იმოქმედებს ამ სამართლებრივი ურთიერთობის დამთავრებამდე.
წინამდებარე შეთანხმების სხვა ნაწილში შესული ცვლილებები იმოქმედებს 'უნიკომის' ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღეს.

 

19. მიწოდების ფასები და პერიოდი

ინფორმაციის მისაღებათ იხილეთ გვერდი: მიწოდების პოლიტიკა